Usnesení náhradní okresní konference OO ČSV Zlín ze dne 12.11.2021

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, z.s.

Okresní organizace Zlín

 

 

U S N E S E N Í

 

NÁHRADNÍ OKRESNÍ KONFERENCE

konané dne 12.11.2021 v BRATŘEJOVĚ

 

 

OKRESNÍ KONFERENCE

 

I.

S c h v á l i l a

 

 1. Způsob hlasování aklamací
 2. Program okresní konference
 3. Jednací řád okresní konference
 4. Pracovní předsednictvo okresní konference ve složení: Slavík Roman, Hájek Oldřich, Krátký Karel
 5. Volební komisi ve složení: Slovák Roman, Machů Pavel, Sušila František
 6. Mandátovou komisi ve složení: Migdal Stanislav, Modlitba Radoslav, Venený Petr
 7. Návrhovou komisi ve složení: Krátký Karel, Stašková Alena, Záhořák Vít
 8. Zapisovatele: Kalenda Jiří
 9. Ověřovatelé zápisu: Sušila František, Hájek Oldřich
 10. Zprávu o činnosti a hospodaření okresní organizace Zlín za období 2015 – 2021
 11. Návrh volební komise o počtu členů výboru a kontrolní komise, kandidátní listinu členů (včetně náhradníků) do okresního výboru, okresní kontrolní komisi, zástupce okresu do RV ČSV, delegátů na XI. sjezd ČSV a návrh kandidátů do ústředních orgánů ČSV
 12. Stanovisko okresní konference a připomínky k návrhu nových stanov ČSV

 

 

II.

Z v o l i l a

 

 1. Členy výboru ČSV okresní organizace Zlín:
 2. HÁJEK OLDŘICH
 3. KRÁTKÝ KAREL
 4. KALENDA JIŘÍ
 5. MACHAČ JAROMÍR
 6. SLAVÍK ROMAN

 

 

 

 

 1. Členy okresní kontrolní komise OO ČSV Zlín:
 2. SLOVÁK ROMAN
 3. ZÁHOŘÁK VÍT
 4. MRÁZEK JAROSLAV

 

 

 1. Delegáty na XI. sjezd ČSV:
 • KRÁTKÝ KAREL
 • KALENDA JIŘÍ
 • HÁJEK OLDŘICH
 • náhradník: SLAVÍK ROMAN

 

 

 1. Zástupce do republikového výboru ČSV:
 • KRÁTKÝ KAREL

 

III.

N a v r h l a

 

Zástupce do ústředních svazových orgánů:

 • kandidát na předsedu ČSV: KALENDA JIŘÍ
 • do svazových orgánů: KRÁTKÝ KAREL, HÁJEK OLDŘICH, KALENDA JIŘÍ, SLAVÍK ROMAN

 

 

IV.

V z a l a    n a   v ě d o m í

 

 1. Zprávu mandátové komise: Přítomno bylo 57 % ZO okresu Zlín a 53 % delegátů s hlasovacím právem z celkového počtu 64. Konference je usnášeníschopná. Prezenční listina je uložena u jednatele OO Zlín.
 2. Zprávu OKK ČSV, z.s. Zlín za uplynulé volební období.
 3. Další podstatné záležitosti, které nespadají do režimu schvalování.

 

 

V.

U k l á d á

 

zvoleným členům výboru okresní organizace a všem základním organizacím ČSV v okrese Zlín:

 

 • Plnit zodpovědně uložená veterinární opatření a pečovat o dobrý zdravotní stav svých včelstev,
 • Prohlubovat vzdělávací a osvětovou činnost v základních organizacích,
 • Aktualizovat údaje v systému CIS o svých členech a své kontaktní údaje, a tyto údaje udržovat neustále v aktuální podobě,
 • Podporovat a rozšiřovat práci s mládeží a včelařské kroužky,
 • Operativně projednávat podněty a připomínky z řad členské základny a funkcionářů ZO ČSV v působnosti OO ČSV Zlín,
 • Pokračovat v rozvoji spolupráce na mezinárodní úrovni mezi včelaři z okolních států, a rozvíjet spolupráci mezi včelařskými spolky a agrárním sektorem,
 • Dbát na dodržování stanovených nařízení SVS v případě výskytu nakažlivých nemocí tato nařízení zodpovědně dodržovat,
 • V dostatečném předstihu zajišťovat objednávky dotovaných léčiv pro ZO a jejich distribuci zdravotním referentům ZO, a rovněž ZO musí dodržovat platební kázeň za dodaná léčiva,
 • Pokračovat v organizování pravidelných aktivů okresní organizace s předsedy, jednateli a zdravotními referenty ZO za účasti pracovníků SVS a zástupců RV ČSV, s přihlédnutím k aktuální nákazové situaci COVID-19,
 • Propagovat včelařství a včelí produkty a pořádat vzdělávací akce pro včelaře, funkcionáře i veřejnost, ve formě kurzů, přednášek, seminářů nebo workshopů, včetně pořádání větších včelařských akcí,
 • Rozšířit spolupráci se státními orgány, zastupitelstvem kraje, měst a obcí, odborovými svazy a výzkumných institucemi ve Zlínském kraji,
 • Podporovat osvětovou činnost přednášejících odborníků a učitelů včelařství z okresu Zlín,
 • Průběžně aktualizovat informace na webových stránkách okresního organizace.

 

 

VI.

Děkuje

 

odstupujícím funkcionářům OV a OKRK za práci v těchto orgánech v uplynulém období.

 

 

 

Za návrhovou komisi:

 

 

KRÁTKÝ KAREL                …………………….…………………………

 

 

STAŠKOVÁ ALENA           …………………….…………………………

 

 

ZÁHOŘÁK VÍT                    …………………….…………………………

 

 

 

dne 12.11.2021, v Bratřejově