NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – MVP Trnava

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně
a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/ 1999
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „veterinární zákon“), v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 17 odst. 4 a § 54 odst. 1 písm. a), b),
d), e), l) a r) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji.

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutími Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Zlínský kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č. j.
SVS/2017/113259-Z ze dne 22. 9. 2017 vymezeno stanoviště chovu včel v obci Trnava, a to s účinností od 22. 9. 2017.

Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území:
v okrese Zlín
Dešná u Zlína, Držková, Hrobice na Moravě, Chrastěšov, Jasenná na Moravě, Kašava, Lutonina,
Neubuz, Podkopná Lhota, Slušovice, Trnava u Zlína a Všemina

v okrese Vsetín
Hošťálková, Liptál a Ratiboř u Vsetína
územního obvodu Zlínské kraje.
Celý text nařízení naleznete na úřední desce SVS.