Fotosoutěž

Včelaříte a rádi fotografujete? Připravili jsme pro Vás fotosoutěž na téma: „Zajímavosti včelařské sezóny

Soutěž začíná 1.8.2015 a končí 31.12.2015.

Chcete-li se zúčastnit, můžete nahrát na Facebookové stránky: https://goo.gl/AEl6aX svoji fotografii.

Pro vítěze je připraven balíček zajímavých cen.

 

I. Organizátor soutěže:

Organizátorem soutěže je OO ČSV – Zlín, se sídlem: Ostrata 115, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí (dále jen „organizátor“).

II. Termín soutěže:
Soutěž probíhá od 1. 8. 2015 00:00 hod. do 31. 12. 2015 23:59 hod. na facebookové stránce OO ČSV Zlín: (https://goo.gl/AEl6aX)

III. Účastník:
Účastníkem fotosoutěže se může stát každá fyzická osoba bez omezení věku s bydlištěm na území České republiky.
Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) zákonný zástupce.
Účastník poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se je dodržovat.
V případě, že účastník bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového účastníka ze soutěže. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.
Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci organizátora.

IV. Fotografie:
Do soutěže může poslat 1 fotografii pouze její autor, vlastník autorských práv, jenž by měl být schopen na vyžádání zaslat její originál. Odesláním fotografie na emailovou adresu: „oozlin@vcelarstvi.cz“ každý účastník výslovně prohlašuje, že fotografii do soutěže poskytuje bezplatně, a je si vědom skutečnosti, že jejím zveřejněním mu nevzniká právo na autorskou ani jinou odměnu.
Účastník poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnuté fotografie v souladu s těmito pravidly, dále k prezentaci na vybraných komunikačních kanálech a k časově neomezenému a bezplatnému použití soutěžní fotografie v rámci činnosti a propagace OO ČSV Zlín. Účastník se zavazuje, že do soutěže přihlásí pouze fotografii, která souvisí s tématem fotografické soutěže.

Zaslání fotografie na emailovou adresu: „oozlin@vcelarstvi.cz“ je závaznou přihláškou do soutěže. Zaslaná fotografie do soutěže musí projít schvalovacím procesem a následně bude zveřejněna na webových stránkách OO ČSV – Zlín a na sociální síti Facebook.

Zasílat se mohou pouze fotografie v elektronické podobě ve formátech TIFF, PNG nebo JPG, o minimální velikosti delší strany 800 px a s rozlišením vyšším než 125 dpi. Email s fotografií musí obsahovat jméno a příjmení autora, kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, popř. e-mail), datum a místo pořízení fotografie. V případě účastníka mladšího 18 let je nutno uvést kontakt na zákonného zástupce.
Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže fotografie, které porušují autorský zákon, nebo vyloučit ze soutěže fotografie s obsahem neslučitelným s dobrými mravy, nebo poškozující OO ČSV – Zlín a jeho dobrou pověst.
Fotografie, které nebudou splňovat všechny výše uvedené požadavky, tj. fotografie jiného formátu, neobsahující kontaktní údaje odesílatele, nebo fotografie s jiným tématem nespadajícím do soutěžní kategorie, nebudou do soutěže zařazeny.
Organizátor neodpovídá za skutečnosti způsobené přenosem e-mailových zpráv. Účastníci berou na vědomí rizika spojená s takovou formou komunikace. Stejně tak tomu je i při zasílání zpráv prostřednictvím Facebooku.

V. Princip soutěže:
Soutěžící ohodnotí soutěžní fotografii na Facebookovém profilu OO ČSV Zlín u právě probíhající soutěže označením „to se mi líbí“. Pokud nastane situace, kdy budou dva a více finalistů mít stejný počet „like“, bude vyhlášeno rozhodovací kolo, které proběhne od 1. 1. 2016 00:00:00 hod. do 7. 1. 2016 23:59:59 hod., ve kterém budou zobrazeny všechny fotografie s nejvyšším shodným počtem „like“. Ta fotografie, která v rozhodujícím kole získá nejvíce „like“, zvítězí.

VI. Hlavní výhra:
Autor výherní fotografie získá balíček reklamních předmětů OO ČSV Zlín.
Na výhru neexistuje právní nárok, jakékoliv vymáhání právní cestou není možné a není možné za výhru požadovat finanční plnění. Nebude-li výhra účastníkem výhercem vyzvednuta do 14 dnů ode dne výhry, propadá bez náhrady.

VII. Výherci:
Účastí v soutěži výherci souhlasí, že vyhlašovatel soutěže má právo použít jejich osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, adresu), zvukové záznamy týkající se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas) pro reklamní a marketingové účely. Účastí v soutěži výherce rovněž souhlasí, že jeho jméno může být uveřejněno v médiích a na internetových stránkách vyhlašovatele soutěže.
Výherci soutěže budou vyrozuměni pomocí emailové adresy daného soutěžícího, webových stránkách nebo zprávou na našem Facebooku. Výherce je obeznámen o výhře emailem, který použil při registraci.

VIII. Ostatní
Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit.
Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.